• Bestellen is sparen
 • Gratis verzending vanaf €75,-
 • 14 dagen bedenktijd
 • Schrijf je in en ontvang 10% korting
 • Ook de maten XS en XXL
Home Algemene voorwaarden

- Algemene voorwaarden -

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Contactgegevens

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 8 – De prijs

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

Artikel 10 – Levering en uitvoering

Artikel 11 – Vintage Inruil

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Klachten

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant artikelen verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze artikelen worden geleverd door Kekke Jurkjes of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Kekke Jurkjes;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn of haar (hierna: ‘haar’ in de betekenis van ‘zijn of haar’) herroepingsrecht;
 3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met haar activiteiten in het kader van handel, bedrijf of ambacht en die een overeenkomst op afstand aangaat met Kekke Jurkjes;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of Kekke Jurkjes in staat stelt om informatie die aan haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd alsook ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier voor herroeping: het op www.kekkejurkjes.nl te downloaden Europese modelformulier voor herroeping.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Kekke Jurkjes en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van artikelen, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Kekke Jurkjes gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Contactgegevens

Kekke Jurkjes

Folgersterloane 72

9222 LK  Drachtstercompagnie (passen op afspraak)

Telefoon / WhatsApp / SMS: 06-29470485

E-mail: info@kekkejurkjes.nl

KvK-nummer: 50016318

Btw-nummer: NL183736114B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kekke Jurkjes en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kekke Jurkjes en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op verzoek van de klant per e-mail aan de klant ter beschikking gesteld.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Waar Kekke Jurkjes gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Het is mogelijk dat de weergegeven kleuren door pc- of beeldscherminstellingen aan de zijde van de klant niet exact overeenkomen met de daadwerkelijke kleuren van een artikel. Dit soort verschillen dan wel kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kekke Jurkjes niet.

 Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kekke Jurkjes onverwijld per e-mail de ontvangst van deze aanvaarding van het aanbod.
 3. Kekke Jurkjes treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Kekke Jurkjes neemt passende veiligheidsmaatregelen in acht voor elektronische betaling door de klant.
 4. Kekke Jurkjes kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Kekke Jurkjes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een artikel gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Kekke Jurkjes kan de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van haar reden(en) verplicht.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel heeft ontvangen, of, als de klant in een en dezelfde bestelling meerdere artikelen heeft besteld, de dag waarop de klant, of een door haar aangewezen derde, het laatste artikel heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. De klant zal het artikel slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of zij het artikel wenst te behouden. De klant mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals zij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 4. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het artikel die het gevolg is van een manier van omgaan met het artikel die verder gaat dan toegestaan in lid 5.
 5. Als de klant gebruik maakt van haar herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Kekke Jurkjes door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping dat op www.kekkejurkjes.nl kan worden gedownload, dan wel op een andere ondubbelzinnige wijze.
 6. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 5 bedoelde melding, dient de klant het artikel terug te sturen.
 7. De klant stuurt het artikel terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Kekke Jurkjes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 9. Maakt de klant gebruik van het herroepingsrecht, dan zijn de kosten van terugzending voor rekening van de klant.
 10. Kekke Jurkjes vergoedt alle betalingen van de klant voor het geretourneerde artikel onverwijld maar in ieder geval binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant de herroeping bij Kekke Jurkjes heeft gemeld. Kekke Jurkjes mag wachten met terugbetalen tot het geretourneerde artikel is ontvangen.
 11. Kekke Jurkjes gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode.
 12. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de (gratis) standaardlevering, hoeft Kekke Jurkjes de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Kekke Jurkjes kan bepaalde artikelen uitsluiten van het herroepingsrecht en waar van toepassing zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht kan van toepassing zijn bij artikelen:
 3. die door Kekke Jurkjes zijn gerealiseerd overeenkomstig specificaties van de klant;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden artikelen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen kunnen prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan dan wel daarna indien Kekke Jurkjes dit heeft bedongen en de prijsverhogingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 3. De prijzen van artikelen staan vermeld in euro’s en zijn inclusief btw.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

Kekke Jurkjes staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. Kekke Jurkjes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Kekke Jurkjes kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Kekke Jurkjes geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling heeft geplaatst bericht. De klant  heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Kekke Jurkjes het bedrag dat de consument heeft betaald onverwijld, uiterlijk binnen 28 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust bij Kekke Jurkjes tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Kekke Jurkjes bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Vintage Inruil

 1. Klanten kunnen een eigen jurkje inruilen tegen 15 euro korting op een nieuw, i.e. niet-afgeprijsd, item dat op www.kekkejurkjes.nl wordt aangeboden. Voor inruilen gelden de voorwaarden genoemd in de leden 2 t/m 10.
 2. De door de klant in te ruilen jurkjes zijn van een van de volgende merken (i.e. de merken van Kekke Jurkjes): Ibolya, Ich Jane, IEZ!, Le Pep, Margot, Mudd & Water, Who’s That Girl, Wow To Go, Zilch en 4funkyflavours. Uitsluitend na overleg met en na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord (via e-mail) van Kekke Jurkjes kunnen klanten hun eigen jurkjes van een ander merk inruilen.
 3. Jurkjes kunnen uitsluitend worden ingeruild indien deze zijn voorzien van de originele labels met wasvoorschriften en maat-, materiaal en merkaanduiding.
 4. Jurkjes kunnen uitsluitend worden ingeruild indien deze schoon, onbeschadigd en zonder vlekken en/of geurtjes zijn en niet zijn gekrompen en/of uitgerekt dan wel vermaakt of hersteld, een en ander ter finale beoordeling van Kekke Jurkjes.
 5. Wanneer klanten een eigen jurkje willen inruilen, dienen zij dit vooraf aan te melden door een e-mailbericht te sturen aan info@kekkejurkjes.nl. Klanten ontvangen daarvan per e-mail een bevestiging.
 6. Klanten dienen de in te ruilen jurkjes stevig en netjes te verpakken, het pakket voldoende te frankeren en, onder vermelding van naam, e-mailadres en telefoonnummer  te verzenden naar: Kekke Jurkjes, Parksterreed 8 (9233 LS) te Boelenslaan.
 7. Verzending van in te ruilen items is voor rekening en risico van de klant.
 8. Voldoet een jurkje dat de klant aan Kekke Jurkjes heeft verstuurd om tegen 15 euro korting te worden ingeruild niet aan de in lid 1 t/m 7 van dit artikel 11 genoemde voorwaarden, dan wordt de klant hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. De klant ontvangt in dat geval geen korting. Het ingezonden jurkje zal door Kekke Jurkjes worden aangeboden bij een kledingbank (of eventueel een andere liefdadigheidsorganisatie), naar eigen keuze en goeddunken van Kekke Jurkjes.
 9. Heeft de klant uitdrukkelijk aangegeven, telefonisch dan wel via WhatsApp, SMS of e-mail, dat zij het item graag terugontvangt, dan dient de klant eerst, volgens de instructies daartoe van Kekke Jurkjes, de door Kekke Jurkjes aan haar gecommuniceerde retourkosten (verpakking en verzending) te betalen. Na ontvangst van het desbetreffende bedrag zal Kekke Jurkjes het item aan de klant retourneren.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen nadat het product bij de klant is bezorgd.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kekke Jurkjes te melden.
 3. Indien de klant niet tijdig aan haar betalingsverplichting(en) voldoet, is de klant, nadat zij door Kekke Jurkjes is gewezen op de te late betaling en Kekke Jurkjes de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kekke Jurkjes gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant eventuele gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kekke Jurkjes via de op www.kekkejurkjes.nl vermelde contactgegevens.
 2. Bij Kekke Jurkjes ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kekke Jurkjes binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een uitvoeriger antwoord kan verwachten.
 3. De klant dient Kekke Jurkjes in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Kekke Jurkjes en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn niet ten nadele van de klant en worden schriftelijk dan wel op zodanige wijze vastgelegd dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en verdien 10% korting
email